Gallery Vita Contact About Home

Brooch; 7 x 9,5 x 3,3 cm; Silver, Shibuishi

Rings; Links: 4 x 3 x 3 Schibuishi; Rechts: 3,6 x 3 x 3,3 Silver


Brooch; 9,5 x 7 x 0,8; Shibuishi, Ebony, Pink Ivory, Silver

Brooch; 6,4 x 7 x 2; Silver

Brooch; 3 x 10 x 2; Silver

Necklace; 8,5 x 39 x 0,8; Shibuishi, Pink Ivory, Cotton

Necklace; 9,5 x 41 x 1,4; Shibuishi, Silver, Ebony, Cotton

Pendant; 3,5 x 36 x 1,6; Shibuishi, Silver, Ebony, Gold 18 kt

Brooch; Rechts: 9,2 x 11 x 3; Silver

Ring; 3,6 x 3,8 x 2; Silver, Ebony